પ્લેન ક્રેશ

પડી રહેલા પ્લેનનું સ્વપ્ન યોજનાઓ, ડિઝાઇન અથવા તમે હમણાં જ શરૂ કરેલા ંસ્વપ્નોનું પ્રતીક છે જે હવે નિષ્ફળ ગયું છે.