વેનિલા

જ્યારે તમે વેનિલાની સુગંધ અથવા વેનિલા જેવી સુગંધ ધરાવતી વસ્તુ ખાઓ છો, ત્યારે આવું સ્વપ્ન તમારા જાગવાના જીવનમાં તમારી પાસે રહેલી હકારાત્મક કુશળતા દર્શાવે છે.