બીની બેબી

ટોપીમાં બાળકનું સ્વપ્ન મોટાભાગની પરિસ્થિતિઓને અનુકૂળ થવાનું પ્રતીક છે. તે અન્યો સાથે ~અનુસરવાની~ જરૂરિયાતનું પ્રતિનિધિત્વ પણ હોઈ શકે છે. વધારાના પ્રતીકવાદ માટે પ્રાણી અથવા બાળકના નામની વાત કરો.