પીણું

દારૂ પીવાનું સ્વપ્ન અનુભવના કુલ વપરાશનું પ્રતીક છે. एक ऐसा स्थिति है जहां आप ~इसे બિલકુલ ले जाते हैं।~ એક સાથે ઘણું બધું ચાલી રહ્યું છે. નેગેટિવ રીતે, પ્રવાહી પીવાથી વધારે પડતું પ્રતિબિંબિત થઈ શકે છે અથવા ઝડપથી કંઈક પસંદ કરી શકે છે. તમારા નુકસાન માટે અચાનક કંઈક કરો. વિચારો કે તમે વધારાના પ્રવાહી મહત્વ માટે પી રહ્યા છો. પીવાના પાણીનું સ્વપ્ન નવીનીકરણ, નવસર્જન અથવા પુનઃસ્થાપનનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે. તમારા પોતાના લાભ માટે સાજા થવાનું અથવા કંઈક કરવાનું પસંદ કરો. તે ઠીક થઈ જાય છે.