એરલાઇન ટિકિટ

એરલાઇન ટિકિટ નું સ્વપ્ન તમારી પાસે રહેલી યોજનાઓને પ્રોત્સાહન આપતી સમસ્યાઓના વિચારો, ઉકેલો અથવા જવાબોનું પ્રતીક છે. ઘટના અથવા માહિતીનો ટુકડો કે જે તમને કંઈક કરવા માટે જરૂરી સંસાધનો અથવા સત્તા આપે છે. પ્રયોગ શરૂ કરવાની અથવા કંઈક ~જમીનથી દૂર~ મેળવવાની ક્ષમતા. ઉદાહરણ: એક માણસે પ્લેનની ટિકિટ આપવામાં આવે એવું સ્વપ્ન જોયું. વાસ્તવિક જીવનમાં તેને નવા તબીબી ચિહ્નો નો અનુભવ થયો, જેના કારણે છેવટે ડૉક્ટરોને તેની બીમારીને ગંભીરતાથી લેવાની ફરજ પડી.