સ્કેલ્પેલ

માથાસાથેનું સ્વપ્ન વિભાજન અથવા સંઘર્ષનું પ્રતીક છે જે ચોક્કસ, સચોટ અથવા અત્યંત ધ્યાન આપે છે. તમે અથવા અન્ય કોઈને વિશેષ જ્ઞાનની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સમસ્યાને દૂર કરવા માટે શું કરવું તે બરાબર જાણવું. માથાનો દુખાવો થવાથી સમસ્યાઓ અથવા પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે જે તમને અસર કરે છે અથવા તમારી શક્તિઓ પર અદ્ભુત ચોકસાઈથી હુમલો કરી શકે છે. તમારા હિતોને નુકસાન પહોંચાડવા માટે શું કરવું તે તમે બરાબર જાણો છો. તે સંપૂર્ણતાની અતિશય જરૂરિયાતનું પ્રતિનિધિત્વ પણ હોઈ શકે છે જે તમને નિરાશ કરે છે અથવા તમારું ધ્યાન ભટકાવે છે.