ડિસ્કો બોલ

ડિસ્કો બોલનું સ્વપ્ન વિજેતા બનવાનો આનંદ માણવાનું અટક્યા વિના લાગણીઓનું પ્રતીક છે. એવી પરિસ્થિતિઓ કે જેમાં તમને લાગે છે કે ~પક્ષનો ક્યારેય અંત આવતો નથી~ . ડિસ્કો બોલ જે જગ્યાએ તમે ઍક્સેસ મેળવી શકતા નથી અથવા મંજૂરી ન આપી શકતા હોય તેવા સ્થળે ડિસ્કો બોલ જોવાનું સ્વપ્ન અન્ય લોકોની ઈર્ષાની લાગણીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે, જેઓ જ્યારે એક વખત મજા કરે છે.