જાગ્યો

આ સ્વપ્નને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે જાગૃતિના અર્થઘટનો પણ વાંચો.