ચમક

ચમક સાથેનું સ્વપ્ન કંઈક ખાસ કે અદ્ભુત હોય તેવી લાગણીનું પ્રતીક છે. એવું કંઈક જોવા માગે છે જે કાયમ માટે પરફેક્ટ છે. ફક્ત સારી કે ~હકારાત્મક~ બાબતોની ચિંતા. નેગેટિવ રીતે, ચમક એ સંકેત હોઈ શકે છે કે તમે ~ગુલાબી ચશ્મા~ મારફતે પરિસ્થિતિને અનુભવી રહ્યા છો.