બ્રાઉન

* કૃપા કરીને બ્રાઉન (પ્રકાશ), બ્રાઉન (ઘાટ), તાંબુ જુઓ