ગુલદસ્તો

તમને ફૂલોનો ગુલદસ્તો મળે અથવા ફૂલોનો ગુલદસ્તો આપવામાં આવે તો તે સન્માન અને ઉષ્માપૂર્ણ મંજૂરીનું પ્રતીક બની રહે છે. ફૂલોનો ગુલદસ્તો પણ સ્નેહ, કૃપા અને પ્રેમની નિશાની છે. તે તમારા સ્વપ્નના ટ્રેડમાર્કને ઠીક કરવાનો સંકેત આપે છે. ગુલદસ્તો કોઈ પ્રકારની ઉપચાર ઊર્જાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વધારાના મહત્ત્વના અર્થો માટે ફૂલો અને તેમના રંગો યાદ રાખો.