લાંબા વાળ

લાંબા વાળ વાળું સ્વપ્ન સ્વતંત્રતા, શક્તિ અને દરજ્જાનું પ્રતીક છે.