હેંગર

સ્વપ્ન જોવું અને હેંગર જોવું એ સ્વપ્નને સ્વપ્નની ભલામણ તરીકે અર્થઘટન કરવામાં આવે છે કે કદાચ તેને કોઈ પરિસ્થિતિ કે કોઈ કામ મળી રહ્યું છે. અથવા તો એનો અર્થ એ થયો કે તમે ત્યાં જ લટકી રહ્યા છો. તમારે વધુ પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહનની જરૂર છે.