પ્લેન હેંગર

પ્લેન હેંગરનું સ્વપ્ન એવી યોજનાઓ અથવા પ્રોજેક્ટ્સનું પ્રતીક છે જે અટકી પડે છે અથવા કામચલાઉ ધોરણે શરૂ થવાની રાહ જુએ છે. તમે કંઈક મોટું શરૂ કરો તે પહેલાં કંઈક બને તેની રાહ જુઓ.