એલ્દ્રવા

દરવાજા બંધ થવાનું સ્વપ્ન તમને અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિનું પ્રતીક છે જે ધ્યાન આપવા માટે વધારાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.