પીડા, ઉદાસી, દુઃખ, દુઃખ, ચિંતા

આ સ્વપ્નને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે શોકના અર્થઘટનો પણ વાંચો.