પેટ, પેટ, પેટ

સ્વપ્ન, જેમાં તમે તમારું પોતાનું પેટ જુઓ છો, તે સ્ફટિકીકરણ અને વાસ્તવિકતામાં આવતા વિચારો અને વિચારો દર્શાવે છે. કદાચ તમે થોડા સમય માટે તમારા મનમાં રહેલા વિચારોને સમજવા માટે તૈયાર છો. પેટ પર નાખવામાં આવેલી દબાયેલી લાગણીઓનો પણ સંકેત આપી શકે છે. કદાચ તમને શું મળી શકે તેના પર તમારે વધારે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. જો તમે તેમાં બાળક ધરાવતું પેટ જુઓ છો, તો આવું સ્વપ્ન બહાર આવવાની તૈયારીમાં છે. જો તમે સ્વપ્નમાં તમારું પોતાનું પેટ ખંજવાળતા હોવ તો આવું સ્વપ્ન આંતરિક ઉત્તેજના સૂચવે છે જે ભૂખની લાગણી પેદા કરે છે.