મસ્ક

મસ્કની સુગંધ, વાંદરાના ફૂલનો એક સંબંધી, જે અગાઉ તેની સુગંધ માટે ઉગાડવામાં આવ્યો હતો, સ્વપ્નમાં દર્શાવે છે કે તમે ઓછામાં ઓછી અપેક્ષા રાખો તેવી પરિસ્થિતિઓમાં તમને આનંદ મળશે.