વક્તાઓ (સ્ટીરિયો)

સ્ટીરિયો સ્પીકર્સનું સ્વપ્ન લાગણીઓના સંદેશાવ્યવહારનું પ્રતીક છે. મૌખિક અથવા બિનમૌખિક ચેષ્ટાઓ કે જે બીજાઓને ચેતવણી આપે છે કે તમે કેવી લાગણી અનુભવી રહ્યા છો. તમારી લાગણીઓ વ્યક્ત કરવાની તમારી ક્ષમતા. સ્પીકરમાંથી બહાર આવતું સંગીત તમને કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કેવી લાગણી વ્યક્ત કરે છે તે પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે. વક્તા તરફથી આવતા વિચિત્ર અવાજોનું સ્વપ્ન તમે અથવા અન્ય કોઈ તમારી સાચી લાગણીઓ વિશે આપી રહ્યા છો તેવા ગૂંચવણભર્યા સંદેશાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે.