એમ્બ્યુલન્સ

એમ્બ્યુલન્સનું સ્વપ્ન તાત્કાલિક નિર્ણયોનું પ્રતીક છે અથવા સમસ્યાઉકેલવા માટે કંઈ પણ કરવાનું છે. એમ્બ્યુલન્સ ભાવનાત્મક અથવા પરિસ્થિતિની કટોકટી અથવા એવી સમસ્યાને પ્રતિબિંબિત કરે છે જેને ઝડપી પ્રતિસાદની જરૂર પડે છે.