પાંદડાઓ

આ સ્વપ્નને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે, રજાઈના અર્થઘટનો પણ વાંચો.