રડો

આ સ્વપ્નને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે બૂમો પાડવાનાં અર્થઘટનો પણ વાંચો.