ગુરુ

જ્યારે તમે સ્વપ્નમાં ગુરુને જુઓ છો, ત્યારે આવું સ્વપ્ન કૃપા, પ્રામાણિકતા અને નસીબ સૂચવે છે.