નારંગી

નારંગી જોવી એ સ્વપ્નોનું સંદિગ્ધ પ્રતીક છે. તેનું સ્વપ્ન સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક બની શકે છે.