ફર્નિચર સ્ટોર

ફર્નિચરસ્ટોરમાં રહેવાનું સ્વપ્ન એ નક્કી કરવાના તમારા પ્રયાસનું પ્રતીક છે કે તમે તમારી જાત અને તમારા જીવન વિશે કેવું અનુભવવા માગો છો. તે એ પણ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ હોઈ શકે છે કે કયા વલણો, વિચારો અથવા વ્યક્તિત્વના લક્ષણોને બીજાઓ દ્વારા શ્રેષ્ઠ રીતે સ્વીકારવામાં આવશે. ઉદાહરણ: એક યુવાન નું સ્વપ્ન ફર્નિચરની દુકાનમાં જવાનું હતું, જ્યાં તેને ખરેખર કશું ગમતું નહોતું. વાસ્તવિક જીવનમાં તેને તેના પિતાને શું કહેવું તે નક્કી કરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી હતી, જેને તેને લાગતું હતું કે તેનો સામનો કરવાનું તેને યાદ રાખવું જરૂરી છે, કારણ કે તેના પિતાએ વર્ષો સુધી તેનું શોષણ કર્યું હતું.