બુધ

બુધ ગ્રહનું સ્વપ્ન એવી પરિસ્થિતિનું પ્રતીક છે કે જ્યાં તમારું આખું જીવન કોઈ વસ્તુ સાથે જોડાવા માગતું નથી. તમે અપ્રિય અનુભવને ટાળવા કે ન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકો છો.