નિવૃત્ત

નિવૃત્તિનું સ્વપ્ન જૂની આદતો અથવા જૂની જીવનશૈલીનું પ્રતીક છે, જે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. તમે સિસ્ટમ અથવા જીવનશૈલીની માન્યતાની અગાઉની પસંદગીથી દૂર ચાલ્યા ગયા હશો. તમે પરિવર્તન અથવા નવા તબક્કાનો અનુભવ કરી રહ્યા હશો. તમે આગળ વધો ત્યારે તમારા જીવનના કેટલાક ક્ષેત્રને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. વૈકલ્પિક રીતે, કંઈક આપવાનું પસંદ કરો અથવા જ્યારે મેં જોયું કે તમે બીજું કંઈક કરવા માગતા નથી.