લીલા વૃક્ષો

લીલા વૃક્ષનું સ્વપ્ન તમારા જીવનના એવા વિસ્તારનું પ્રતીક છે જે ક્યારેય અટકતું નથી. હકારાત્મક રીતે, તે જ્યારે પણ બને છે ત્યારે તેને બોલાવી શકાય તેવા સંબંધો અથવા પરિસ્થિતિઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે. હારવાની અસમર્થતા. નેગેટિવ રીતે, લીલું વૃક્ષ એક એવી સમસ્યાને પ્રતિબિંબિત કરે છે જે તેને રદ કરવાના તમામ પ્રયાસોથી બચી જાય છે.