જવાબ મશીન

જવાબ આપવાનું મશીનનું સ્વપ્ન વિચારો, વિચારો અથવા સલાહનું પ્રતીક છે જે તમે સાંભળતા નથી. ~તમે મેસેજ છો, પણ તમે તેના વિશે કશું જ નથી કરી રહ્યા. કોઈ વિચાર કે દૃષ્ટિકોણને સમજવામાં તમને મુશ્કેલીઓ કે હતાશા હોઈ શકે છે. કશુંક ~ઘરે~ નથી, જેટલું હોવું જોઈએ તેટલું ઝડપથી હિટ કરવામાં આવું જોઈએ. વાસ્તવિક જીવનમાં તે એક નૈતિક દ્વિધામાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, જેની સાથે તે પરિણામોથી સારી રીતે વાકેફ હતો. જવાબ આપતા મશીનના પિતાએ ઇરાદાપૂર્વક અવગણવા માટે યોગ્ય કામ કરવાના નિર્ણયનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.