લઘુગ્રહ

જ્યારે તમે લઘુગ્રહનું સ્વપ્ન જુઓ છો, ત્યારે આ ઈશ્વરનો સંદેશ હોઈ શકે છે. તમારે ખુશ રહેવું જોઈએ, કારણ કે કેટલીક એવી બાબતો છે જે તમે માત્ર જાણો છો અને વધુ નજીકથી જોવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, જેમ બીજા કોઈ નથી કરતા.