ઓઇજા બોર્ડ

ઉઈજા બોર્ડ જોવાનું સ્વપ્ન તમારા સ્વપ્નમાં રસપ્રદ ચિહ્ન છે. અર્ધજાગૃત મન એ સૂચન સાથે સંદેશો મોકલી રહ્યું છે કે કોઈ સંબંધ કે પરિસ્થિતિ તૂટી જશે. યોજના મુજબ કશું જ થવાનું નથી. વૈકલ્પિક રીતે, તે સૂચવે છે કે તમે આગળ વધવા માટે કેટલાક જોખમો લેવા તૈયાર છો. સ્વપ્ન તમારા અર્ધજાગૃત વ્યક્તિ સાથે જોડાવાનો પણ એક માર્ગ હોઈ શકે છે. ઓયુજા બોર્ડ કામ કરવાનું બંધ કરી દેશે, જે કામ માટે આનંદને બદલે ઊભી થયેલી જટિલતાઓનું પ્રતીક છે અથવા શું કરવાની જરૂર છે.