હૃદયરોગનો હુમલો

જ્યારે તમે હાર્ટ એટેકનું સ્વપ્ન જુઓ છો, ત્યારે તે દર્શાવે છે કે પ્રેમનો અભાવ પીડા ભોગવી રહ્યો છે. કદાચ તે ધ્યાન વિનાનું અને બિનજરૂરી લાગે છે, ખાસ કરીને તમે જેમની ચિંતા કરો છો તેમના માટે. હૃદયરોગનો હુમલો મૃત્યુનો સાચો ભય પણ સૂચવી શકે છે.