ઓલિવ

કેન્ડી જડબુંબ્રેરનું સ્વપ્ન પડકારનો સામનો કરી રહેલી સારી લાગણીનું પ્રતીક છે. મુશ્કેલ અને ધીમી બાબતમાં ધીરજ રાખવાનો લાભ લેવો. તમારા અંગૂઠા પર રાખવામાં અથવા દરેક વખતે કંઈક મુશ્કેલ હોય છે તે સમજીને સારું લાગે છે. એવી લાગણીનો આનંદ માણવો કે જેને મેનિપ્યુલેટ કરવો કે નિયંત્રિત કરવો મુશ્કેલ છે.