એકેડેમી

જો તમે જિમનું સ્વપ્ન જુઓ છો તો તે નવા સંબંધોનો અર્થ બની શકે છે અથવા ભવિષ્યમાં તમારી પાસે રહેલી તકો પર હસ્તાક્ષર કરી શકે છે. તે પ્રેમ, નવા કુટુંબ, નવી તકોમાં નસીબનું પણ પ્રતીક છે, જે તમારા જીવનમાં તમારી પાસે રહેશે.