રમતોત્સવમાં બેડમિન્ટન

બેડમિન્ટનનું સ્વપ્ન એક એવા પડકારનું પ્રતીક છે જેના માટે ઝડપથી વિચારવાની જરૂર પડે છે. નિર્ણયો ઝડપથી લેવા જરૂરી છે અથવા તકો ગુમાવી શકાય છે. બેડમિન્ટનની રમત કોઈ પણ પ્રકારના સંઘર્ષ અથવા નવી તકને અનુકૂળ થવાની ક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે.