બાર મિત્ઝવા / બેટ મિત્ઝવા

તમે બાર મિત્ઝવાહમાં ભાગ લેવાનું સ્વપ્ન જુઓ છો કે બેટ મિત્ઝવાચ વિધિ નવી શરૂઆત અને પુખ્ત વયની દુનિયામાં પગ મૂકવાનું પ્રતીક છે. સ્વપ્ન ભવિષ્યવાણી કરે છે કે હવે તમે બાળક નથી રહ્યા, હવે તમે તમારા તમામ કાર્યો માટે જવાબદાર છો. આ સ્વપ્ન ફરજો, જવાબદારીઓ, નૈતિક નૈતિકતા અને સુસ્પેનિસ પણ દર્શાવે છે.